Історія кафедри

Історія кафедри та загальна інформація

Кафедра іноземних мов Хмельницького національного університету заснована близько 50 років тому. За цей тривалий термін колектив кафедри неодноразово змінювався, оновлювався, омолоджувався та зростав як кількісно, так і якісно. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками з багаторічним педагогічним досвідом. У складі кафедри працює 29 викладачів, у тому числі 26 кандидатів наук, 2 старших викладача та 1 викладач. Спершу кафедра займала приміщення загальною площею 144 м2. Зараз територія кафедри іноземних мов значно розширилась: її приміщення знаходяться у корпусі №4 та у навчально-експерементальному корпусі №2. У приміщеннях кафедри розміщенні кабінети англійської мови, німецької мови, латинської мови, бібліотеки, лабораторії, регіональний науково-методичний центр.
Вивчення іноземних мов є невід’ємною частиною підготовки сучасних спеціалістів, які мають володіти професійно-орієнтованими навичками і вміннями в усіх видах професійної іншомовної комунікативної діяльності. Основним принципом формування викладацького складу кафедри є високий професіоналізм викладачів, їх науковий потенціал і педагогічна майстерність. Шляхи досягнення цієї мети різні, але основні з них наступні:
а) направлення своїх викладачів в аспірантуру інших ВУЗів (Єгорова В.В., Ситник О.В., Давидюк Ю.Б., Пєшкова Т.В., Боднар Р.В., Соболь Н.М.,
Кучман І.М., Захарчук К.О.);
б) запрошення викладачів з інших ВУЗів (Шупта О.В., Якимчук Ю.В., Сніцар І.В., Петльована Л.Л.);
в) запрошення випускників свого ВНЗ (Пілішек С.О., Максимчук Л.В., Іконнікова М.В., Пасічник О.С., Пасічник О.О., Пасечник С.В.);
г) шляхом співшукання (Павлик О.Б., Харжевська О.М., Коваль І.В., Ліхневська Т.А., Кравчина Т.В., Співачук В.В., Статкевич Л.Б.).
За час існування кафедри її викладачами та лаборантами проведена значна робота зі створення матеріальної бази, удосконалення навчальної, науково-дослідної, навчально-методичної та виховної роботи. Руками викладачів кафедри створено кабінети англійської і німецької мови, обладнано саме приміщення кафедри, розширено і збагачено фонд бібліотеки кафедри.
Викладачі кафедри значну увагу приділяють розробці навчально-методичної літератури, ними розроблено: 2 підручника з грифом МОН, близько 70 методичних розробок загальним обсягом 300 др. арк., призначених для організації самостійної роботи студентів, проведення практичних занять, мовної (іноземно-перекладацької практики), з виконання контрольних робіт.
У 2008 році за велику науково-методичну роботу колектив кафедри нагороджений почесною грамотою ХНУ.
Поряд із навчально-методичною роботою колектив кафедри приділяє велику увагу науково-дослідній роботі, яка, в основному, виконується за двома науковими напрямами: 1) Проблеми філології: історія і сучасність; 2) Психолого-педагогічні проблеми становлення особистості фахівця.
Кафедра має сучасне технічне забезпечення – телевізори, аудіомагнітофони, відеомагнітофони, DVD та CD програвачі, діапроектор.
Комплекти відео- та аудіокурсів призначені для різних цілей і рівнів навчання.
Підключення до мережі Internet дозволяє активно використовувати на заняттях найсучасніший автентичний мовний матеріал (новини, репортажі, коментарі, аналітичні огляди) у режимі оn-line.
Щорічна підписка англомовних та німецькомовних видань (Newsweek, Time, Fortune, Der Spiegel) дає доступ до світового інформаційного простору. Періодичні видання, оригінальна фахова література іноземною мовою використовується як матеріал для перекладу під час проходження студентами-міжнародниками мовної (іноземно-перекладацької) практики на ІІІ курсі.
У навчально-методичному арсеналі кафедри – комплекти підручників з іноземних мов провідних видавництв світу, довідкова література, словники та періодичні видання, а також підручники, посібники та методичні розробки викладачів кафедри.
Характерною особливістю організації навчального процесу є диференціація навчання, яка здійснюється у різнорівневих групах, які формуються на початку І курсу за результатами вхідного тестування. Реалізація такого підходу дає можливість визначити повний діапазон потреб студента, зробити наголос на індивідуальному підході до навчання, усунути мовний бар’єр для студентів, які мають більш низький, порівняно з іншими, рівень знань, наближає студентів до оволодіння іноземними мовами на рівні міжнародних стандартів та забезпечує мобільність будь-якого спеціаліста в межах єдиного європейського простору.
Вагоме місце у роботі викладачів кафедри займає навчально-методична робота, яка пов’язана зі специфікою інституту, скерована на інтеграцію з профілюючими кафедрами. Кафедрою були створені нові навчальні програми з усіх дисциплін, які відповідають вимогам державних стандартів. Всі програми мають професійну спрямованість та підпорядковані основній меті – підготовці висококваліфікованого спеціаліста із знанням іноземних мов.
Основні наукові інтереси колективу кафедри пов’язані з лінгвістичними проблемами іноземної філології, лінгводидактичними та психолого-педагогічними питаннями викладання іноземних мов. Результати наукової та науково-методичної роботи, що ведеться викладачами кафедри, представлені у вигляді наукових статей, підручників, навчальних посібників, словників і методичних матеріалів. Викладачі кафедри – постійні учасники міжнародних, національних і регіональних наукових конференцій та семінарів. Кафедра іноземних мов також надає кваліфіковану допомогу профілюючим кафедрам університету з перекладу оригінальної фахової літератури.
Колектив кафедри докладає багато зусиль для залучення студентів до наукової роботи. Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді на студентські наукові конференції, беруть участь в олімпіадах з іноземних мов, конкурсах студентських наукових робіт.
Викладачі кафедри постійно дбають про зростання своєї професійної майстерності. Вони проходять стажування у престижних навчальних закладах світу: Університет Каліфорнії у Берклі (США), працюють перекладачами у представницькій місії Ради Європи.
Кафедра приділяє велику увагу виховній роботі зі студентами. Деякі викладачі кафедри є кураторами академічних груп, що дає можливість налагодити тісний контакт з кожним із студентів, пізнати їх потреби, розширити інтереси, допомогти сформувати колектив та позитивно впливати на психологічну атмосферу в групі.